Sancta Maria Basisschool

 

Onze school Schoolteam Schoolreglement Schoolvisie Scholengemeenschap Doorlichtingsverslagen
Schoolvisie Terug

 

  

  Onze school wil een open school zijn vanuit christelijke inspiratie

 • Als katholieke school willen we het evangelie als inspiratiebron nemen voor onze manier van omgaan met de kinderen, met de ouders, met iedereen. In het leergebied godsdienst worden de kinderen georiŽnteerd op hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling. We willen het christelijke geloof voor kinderen toegankelijk maken.

 • Door een gevarieerd aanbod van pastorale activiteiten heeft de school aandacht voor christelijk geÔnspireerde waarden : rechtvaardigheid, geborgenheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, eerlijkheid, vredevol en liefdevol samenleven en gelijkheid.

 • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij op een loyale en collegiale manier meewerken door respectvol om te gaan met kinderen en ouders.

 • Aansluitend hierbij hebben we aandacht aan momenten van dierbaarheid en solidariteit met andere mensen in de wereld, veraf en dichtbij. Acties ten voordele van kansarmen worden aangemoedigd.

 • We voorzien momenten om te bidden en te vieren in gemeenschap met elkaar en maken ook werk van een goede band met de plaatselijke geloofsgemeenschap.

  Onze school wil een degelijke leerschool zijn.

 • Het onderwijsinhoudelijk aanbod is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.  Het aanbod moet kinderen stimuleren om verder te ontwikkelen en te werken aan een positief beeld van zichzelf, de wereld en de anderen. 

 • De ontwikkeling van de totale persoonlijkheid staat bij ons centraal :  we hebben oog voor het lerende kind, het bewegende kind, het kind met gevoelens en emoties en het kind met zijn creatieve vaardigheden.

 • Bij het aanbieden van de leerstof huiden we rekening met datgene wat leeft bij kinderen. Hierbij overlegt het team over verticale en horizontale samenhang bij het ontwikkelen van leerlijnen.

 • We willen de kinderen helpen om zich het geleerde zo eigen te maken dat ze het in nieuwe situaties kunnen gebruiken.

  Onze school wil een school zijn waar het leren gestimuleerd wordt

 • Het aanbod van activiteiten vertrekt van de behoeften, de belangstelling en de inbreng van de kinderen.

 • Verschillende leer- en  werkstrategieŽn worden aangebracht en we hanteren verschillende werk- en groeperingvormen waarbij ieder kind kan aansluiten met zijn eigen mogelijkheden.  Door deze manier van werken is er ruimte voor interactie van  kinderen en leerkrachten en kinderen onder elkaar.

 • De kinderen krijgen door deze manier van werken kansen om zelf naar oplossingen voor een probleem te zoeken.

 • In de school is er een leerlingvolgsysteem om de kinderen te volgen zodat ze tijdig hulp krijgen en problemen zoveel mogelijk vermeden worden.

 • We doen beroep op de deskundige hulp van de taakleerkracht en het CLB.

 • Bij de evaluatie noteren we naast de punten ook appreciatie op het rapport.

  Onze school wil een school zijn waar we samen kunnen leven.

 • We willen sociale mensen vormen door heel wat vaardigheden aan te leren en in te oefenen. We denken hierbij aan:
  beleefd zijn, eerbied en respect opbrengen, verdraagzaam zijn t.o.v. anderen.

 • Door het naleven van regels en afspraken streven we ernaar dat iedereen zich thuis zou voelen en gelukkig zou zijn op school.

 • We willen bijzondere aandacht hebben voor het leefmilieu. We zijn zuinig op de natuur bvb. op water, we leren afval sorteren.

  Onze school wil een school zijn waar leerkrachten samen een team vormen

 • In onze school werken we allen samen aan hetzelfde doel : de opvoeding van kinderen.

 • We nemen onze verantwoordelijkheden op naar kinderen, ouders en andere personen die bij de school betrokken zijn.

 • Het team staat open voor vernieuwing en ontwikkelt samen een planning op schoolniveau.

 • Om borg te staan voor kwaliteit zullen de leerkrachten zich voortdurend bijscholen.